Bà BÙI THỊ KIỀU

Phó Chủ Tịch Đối Ngoại VSBC

Công ty: Công ty TNHH Thương Mại và Kho Vận Quốc Tế HK
Chức vụ: Giám Đốc
Điện thoại: 0334800939
Địa chỉ: Hà Nội

Hội viên khác