Ông Đậu Hoàng Khánh Minh

Thư ký VSBC Cần Thơ

Công ty: Công ty TNHH Hưng Nông Fertilizer Chemical
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Điện thoại: 0348905037
Địa chỉ: Cần Thơ

Hội viên khác