Ông Nguyễn Tiến Đạt

Phó Chủ Tịch Cộng đồng VSBC

Công ty: CTCP Công nghệ và Đào tạo Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0911898181
Địa chỉ: Hồ Chí Minh

Hội viên khác