Bà Phạm Thị Nguyệt Hà

BCH VSBC Khánh Hòa

Công ty: Công ty TNHH DV Vận Tải Trọng Tấn
Chức vụ: Giám Đốc chi nhánh Khánh Hoà
Điện thoại: 0388325711
Website: Trongtanvn.com
Địa chỉ: Khánh Hòa

Hội viên khác