Bà Phạm Thị Thúy

Thư Ký VSBC Hà Nội

Công ty: Netviet Holding
Chức vụ: Thư ký Tổng giám đốc
Điện thoại: 0975107248
Website: netviettv.vn
Địa chỉ: Cầu Giấy, Hà Nội

Hội viên khác