1. Hội viên cần đóng phí Hội viên VSBC với 3 mức, tương đương với các giá trị quyền lợi tương ứng:

+ Hội viên Liên kết: Hội phí 1.000.000đ/1 Hội viên/ 1 năm.
+ Hội viên Gold: Hội phí 3.000.000/1 Hội viên/1 năm.
+ Hội viên Platinum: Hội phí 10.000.000/1 Hội viên/1 năm.


Hội phí nhằm chi trả cho các nhân sự cơ hữu và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong VSBC.


2. Mỗi hội viên có trách nhiệm giới thiệu thêm ít nhất 02 chủ doanh nghiệp/tháng tham gia các hoạt động offline của VSBC nơi mình sinh hoạt.